Život zboru

Dobrovoľnícka činnosť

Dobrovoľnícka služba je dôležitou súčasťou života spoločnosti. Pod pojmom dobrovoľnícka služba sa rozumie vo všeobecnosti: • pomoc nezamestnaným, osobám sociálne slabým, zdravotne postihnutým, dôchodcom, príslušníkom národnostných menšín, osobám po vykonaní trestu odňatia slobody, osobám drogovo závislým, osobám trpiacim domácim násilím, ako aj pomoc pri starostlivosti o deti a mládež v rámci ich voľného času • pomoc pri prírodných, ekologických alebo humanitných katastrofách, pri ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, pri starostlivosti o zachovanie kultúrneho dedičstva 
Dobrovoľník je nielen ten, kto slúži a dáva, ale mnoho aj dostáva. V oblasti osobného rozvoja a nových vedomostí: 
 • lepšie poznanie samého seba a ostatných ľudí v nových situáciách

• novú životnú i profesionálnu orientáciu    

• osamostatnenie sa   

• nové kontakty a priateľstvo   

• pomoc potrebným ľuďom    

• lepšia šanca na trhu práce   

• nové nápady a záujmy   

• zlepšenie sa v komunikácii   

• nové životné skúsenosti a praktické zručnosti

Apoštol Pavol v 2 K 9 píše: ,,…lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý skutok.“ 
Ako kresťania sme pozvaní k dobrovoľníctvu – k službe pomoci. V podmienkach zboru a cirkvi máme viacero možností k službe. Ako tie najdôležitejšie spomeňme:
   • Pomoc pri zabezpečovaní služieb Božích (čítanie biblických textov a oznamov)
   • Spevom v spevokole, hudobnou tvorbou pre služby Božie/zbor. podujatia 
   • Prípravou občerstvenia pri príležitostných zbor. podujatiach
   • Poskytnutím ubytovania pri návštevách v zbore    • Pravidelným finančným príspevkom na potreby podujatí a prác v zbore     • Vedením zborovej knižnice, prípravou zbor. časopisu a iných tlačovín    
   • Poradenstvom alebo konkrétnou pomocou v niektorej z týchto oblastí:
   – sociálna oblasť (napríklad návštevná služba)     

– vzdelávanie (vyučovanie náboženstva),
  – stavebníctvo
  – propagácia zboru,
  – praktická pomoc pri údržbe areálu a budov vo vlastníctve zboru slúžiacich na bohoslužobné účely,
   • Iným spôsobom (podľa vašich daností a našich potrieb).

Pre bližšie informácie o tom, ako môžete slúžiť ako dobrovoľník v našom zbore, príp. v Evanjelickej MŠ či OZ Švábovské ratolesti, Vám radi zodpovedáme osobne alebo na t.č. 0918 145 505 (M. Zaťko). Dobrovoľníci sa môžu hlásiť na vyššie uvedenom telefónnom čísle.